Joseph and Josiah (Kreyol & English)


(Kreyol la pi ba)

Original Message date: 6/25/17

"God doesn't do what you think He can do, but what you believe He can do."

Joseph: an intelligent and wise man - Genesis 41:38-39

- God will give you all knowledge you require

- God will always be faithful to those who are faithful to Him

- He always makes a way for His own

Joseph: slave -> prisoner -> Governor of Egypt

- God will fight for you, even if you aren't present to see Him do it

- The closer you are to God, the closer He is to you

- God's hand is in everything, so give Him glory in everything

There are times when some are doing you wrong, but it turns out to be a blessing instead

- Everyone has a purpose in God's plan

Josiah: an intelligent and wise man - 2 Chronicles 34

- Josiah searched for God and did not follow his father's nor grandfather's path into evil

Know what God wants of you and do it

-You don't have to be like those around you doing wrong. You can always choose the right path and follow God

Jozef e Jozyas

Dat mesaj: 25/6/17

"Bondye pa fe sa ou panse Li ka fe, men Li fe sa ou kwe Li ka fe."

Jozef: yon nom intelijan e saj - Jenez 41:38-39

- Bondye ap toujou ba ou tout konesans ou bezwen

- Bondye toujou fidel ak moun ki fidel ak Li

- Bondye toujou fe yon wout pou moun ki pou Li

Jozef: esklav -> prizonye -> Govene Ejip

- Bondye ap goumen pou ou, menm si Ou pa la pou-w we sa

- Le ou pi pre Bondye, L-ap rete pi pre ou

- Men Bondye nan tout bagay, se sa-k fe nou dwe ba Li glwa nan tout bagay

Gen de fwa yon moun ap fe-w mal, e sa-l fe-a tounen yon byen pou ou.

- Tout moun gen yon rol nan plan Bondye

Jozyas: yon nom intelijan e saj - 2 Istwa 34

- Jozyas te cheche Bondye. Li pat swiv egzanp papa-l ak gran papa li

Konnen sa Bondye vle de ou, e fe sa Li mande

-Ou pa bezwen fe tankou moun kap fe sa ki mal. Ou ka chwazi fe sa ki byen e swiv Bondye

#english #PastorJeanOChery #kreyol #message

 Featured Posts