Know Your Enemy (English & Kreyol)

(Kreyol la pi ba)

Original message date 3/26/17

TEXT

Matthew 7:21-22

INTRODUCTION

- You cannot ignore Satan who has declared war on you. In order to have victory, you must know his strategy

- Matthew 12:40-45

1) Demons are spirits. They are many and have power which they exercise everywhere.

- Some actions that people commit are because of the evil spirits in them

- You need complete faith to be in God, but for demons to enter you, all they need is a small void

- Do not leave an opening for evil spirits. You are an ambassador for God

- You have to know the rules to function as a Christian and to endure the road and make it to the end

2) Demons can enter anyone who is open

- Matthew 5:5, 11, 13

- Demons are tenacious and strong

3) Demons can exercise their influence on people and possess them

- It is terrible when someone who was in church ends up under Satan’s thumb. It will take a lot of prayer to bring them back

- Those possessed commit actions that no one in their right minds would commit

- Do not let Satan control you

- Matthew 4:23; 8:16-18; 9:32

4) Demons are obstinate, violent and dangerous

- Matthew 1:23

5) Demons know Jesus and Jesus’ Power

- Matthew 8:29-32

- You must recognize your enemy, be alert and awake to their tricks and be firm in your beliefs

- If God chose you to be with Him, serve Him faithfully so the enemy cannot turn you away from Him

6) Demons know their destiny is condemnation

- They are ready to persecute Christians all the way to the doors of Heaven

7) Demons can cause sickness and other problems

- Matthew 12:17

8) Demons are against all those who are devoted to God

- So we must be prudent and aware of them.

- We must defend against them constantly and be aware of their tricks

CONCLUSION

Our God is all powerful and will protect all those who are devoted to Him. Be strong against the attacks of the enemy.

REKONET ENMI OU

TEXT

Matye 7:21-22

INTRODIKSYON

- Ou paka inyore Satan ki se enmi nou. Pou nou gen viktwa kont Satan, fo-k nou konnen estrateji lap enploye

- Matye 12:40-45

1) Move lespri yo anpil e yon gen pouvwa ke yap egzese toupatou

- Gen aksyon yon moun komet, se paske yo gen yon move lespri sou yo

- Pou-w ka yon Kretyen, fo-k ou gen anpil lafwa, men pou yon move lespri antre nan ou, li bezwen yon ti tou vid

- Pa kite tou vid pou move lespri antre. Ou se yon anbasade pou Bondye

-Fo-k ou konnen tout lwa Bondye bay nou menm ki Kretyen, pou ou kapab rive nan syel la kote Li

2) Move Lespri yo ka antre nan ninpot moun ki ouve pot ba yo.

- Matye 5:5, 11, 13

- Move lespri yo gen anpil fos

3) Move lespri ka enfliyanse moun e posede yo

- Se yon bagay ki tris anpil le yon moun te legliz e li tonbe anba men Satan. Lap pran anpil priye anvan moun sa sove

- Moun ki posede fe bagay ke mount et dwat patap janm fe

- Pa kite Satan kontwole ou

- Matye 4:23; 8:16-18; 9:32

4) Move lespri yo vyolan, danjere, yo pa konn fatige

-Matye 1:23

5) Move lespri yo konnen Jezu ak pouvwa li

- Matye 8:29-32

- Fo-k ou rekonet enmi ou. Ou dwe ret vijilan pou ou ka we trik li yo. Fo-k ou rete fem nan Bondye

- Si Bondye chwazi ou, sevi li ak tout ke ou pou enmi an paka detounen-w

6) Move lespri yo konnen se nan lanfe yo prale

- Yo pre pou yo pesekite Kretyen yo jouk yo devan pot syel la

7) Move lespri yok a koz maladi ak lot pwoblem

- Matye 12:17

8) Move lespri yo kont tout moun ki bay tet yo pou travay Bondye

- Fo-k nou pridan

- Nou dwe defan tet nou kont atak yo tout tan e nou dwe rekonet trik yo

KONKLISYON

Bondye nou an tout pwisan e lap pwoteje tout moun kap travay pou Li. Fo-k nou kenbe tet nou kont tout atak enmi an

#english #message #PastorJeanOChery #kreyol #enemy

 Featured Posts