The Tongue (Kreyol & English)

(Kreyol la pi ba)

TEXT: James 3:1-10

- The tongue is good or bad depending on how you use it.

- People abstain from all sorts of sins, but the tongue is the hardest thing is to control

- Some people speak with the sole purpose of degrading others and

treating others poorly

- James 1:26; Proverbs 21:23

- The more people talk, the more chances they have of sinning

- Sometimes things are said about someone, but even though it isn’t true, it still sticks

- The tongue can be a poison (James 3:8)

- How many times have you hurt someone with your words?

- Always thing before you speak.

- Remember that when words travel, the story changes

- Words can cause division among even the best of friends

- Some people have problems with another person without even knowing it, just because of -something that was said

- Psalm 1:1

- If you want to save your spiritual life, you must control your tongue

- James 3:9-10

- The knife may scar the outside, but the tongue can scar the inside

- Do not let you tongue take you to hell

- Let God control your words, so that whatever you say, you say in His name

LANG NAN

PASAJ: Jak 3:1-10

- Lang ou ka yon bon bagay ou byen yon move bagay. Sa depan de jan ou itilize li.

- Anpil moun ka kenbe tet yo knot tout kalite peche, men lang lan se yon pati nan ko-a ki pi difisil pou kontwole.

- Gen moun ki pale Selman paske li vle pale yon moun mal.

- Jak 1:26; Pwoveb 21:23

- Le yon moun pale anpil, li gen plis chans pou-l fe peche

- Gen de fwa yo di yon pawol so yon moun, menm si pawol la se manti li ye, tout moun kwe se vre.

- Lang lan kapab yon pwazon (Jak 3:8)

- Konbyen fwa ou fe yon moun mal avek pawol ou di?

- Toujou panse avan ou pale.

- Sonje ke le yon pawol konmanse epapiye, istwa-a ap chanje

- Yon pawol ka gate amitye de bon zanmi

- Gen moun ki gen pwoblem avek yon lot san you pa konnen, akoz de yon pawol ki pale

- Som 1:1

- Si ou vle sove lavi spirityel ou, fo-k ou kontwole lang ou

- Jak 3:9-10

- Kouto-a ka kite yon maling soup o, men pawol ka kite yon maling pa andan

- Pa kite lang ou mennen ou nan lanfe

- Kite Bondye kontwole lang ou, pouk e ninpot sa ou di, se nan Bondye li soti.

#english #PastorJA #kreyol #message

 Featured Posts