It Is Not Too Late To Change (English & Kreyol)


(Kreyol la pi ba)

ENGLISH: It is not too late to change and experience God's forgiveness.

Introduction:

When you leave the true path to follow another, you will automatically miss your original destination. Missing that destination can make you believe that there is no chance of finding the right way and that you are lost forever.

Let me tell you that there is a chance to find the right way. You must stop and recalculate in order to find the true path.

Here are some clear examples of some things we do wrong that cause us to lose that path and their consequences.

Someone tries to drugs and becomes addicted to it. Stopping is not so easy. Drug addiction eventually become leads to all sorts of consequences, like disease, imprisonment and even death.

Driving without a license or car insurance, and suddenly an accident occurs. That person will have to pay the consequence for their actions and any other wrong doings.

In these cases it is better to not have started taking drugs or driving without a license or insurance. But, if you've already started on the wrong path, it is not too late to stop and recalculate. Anyone who acts badly and has no fear for God’s holy things, anyone who is an offender who defiles the temple and commits dishonest acts, anyone who has left the right way long ago and do not think they can go back, anyone who thinks it’s over and there is no other way to go except for the way of perdition -- I am telling you it’s not too late to change and experience God's forgiveness.

Forgiveness is the act of pardoning an offender; its fruits produce peace and happiness, lead you to heaven and gives you eternal life. Even a criminal can find forgiveness through his good behavior in prison, for there is no forgiveness without change.

Remember all unrepentant ones become God’s enemies, so please don’t be a part of that group. Start by applying these changes today: Obedience to God, trusting Him, accepting His word and put His word into practice. You shall see the results and shall receive God’s forgiveness.

The Bible tells us that, the hand of Judah was full of blood, and God had cried out

urgently for a change. God is crying out urgently to you right now. You must listen to Him!

Read this passage Isaiah 1: 15-20;

When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you; even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood! Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight; stop doing wrong. Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow. “Come now, let us settle the matter"; says the LORD. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land; but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword." For the mouth of the LORD has spoken.

Stop and recalculate, because today is your day of grace. God has urged you to

change, because He wants to forgive you.

If you've read this message today, open your heart to Him and let your heart lead you to the right way. Do not give up, He’s calling you, and He will be there for you.

God bless you!

KREYOL: Li pa trò ta pou-w chanje e fè experians padon Bondye

Introdiksyon:

Le ou kite bon chemen an pou-w souiv yon lòt, ou pedi kote-w te vle rive-a, e le-w pedi kote-w te vle rive-a ou panse ke-w ou pap janm jwenn bon chemen-an ankò. Kite-

m di-w sa, genyen yon lòt chemin ki kapab mennen-w nan bon chemen-an. Men fòk ou fè yon ti kanpe pou-w rekalkule wout la pou-w jwenn bon chemen-an ankò.

Men kek examp kle sou bagay mal ke nou fè e konsekons yo.

Le ou eseye goute dròg ou vi-n atache avek li, ou pakap kite-l ankò paske li trò bon pou-w

kite-l, li tounen yon abitid pou ou, epi li pote anpil konsekans swa: maladi, prison e menm lanmò.

Le-w ap kondui yon machinn san asirans e san lisans epi ou fè fe yon akcidan, ou peye

konsekans move aksyon sa ke ou fè -a. Nan ka sa, pito ou pat janm kòmanse, men si ou

kòmanse déjà li pa trò ta pou-w kanpe e rekalkule.

Ninpot moun kap aji mal ki pa gen krintif pou bagay Bondye ki sen, kap souye tanp Li e kap komet aksyon malonet, ki gen lontan depi ou kite bon chemen-an e ki pa panse retounen, paske pou ou tout bagay fini pa gen lòt chemen pou ou ankò ke chemen pedisyon an. M’ap di-w sa ankò, li pa trò ta pou-w change e fè experians padon Bondye.

Padon se yon aksyon pou padone moun ki an fot la. Fri padon: Bay la pe, bone, ki mennen nan syel e ki bay la vi etenel. Menm yon kriminel kapab jwenn padon nan prizon li ye a sil change konpòtman li, paske pa genyen padon san-w pa change.

Tout moun kipa repanti de mal yo fe, tounen enmy Bondye, m’ap mande-w tanpri pa tounen enmy Bondye. Komanse fè exercis changeman sa yo jodi-a: Obeyi Bondye, fè -l konfians, acepte tout pawòl li yo e pratike yo, epi wa we resilta yo e wa resevoua padon nan men Li.

Bib la di nou ke men Juda te plen ak san e kòman Bondye te rele-l avek ujans pou-l change-l. Koulye-a Bondye ak rele tou avek ujans ou dwe tande-L.

Li Ezayi 1:15-20

Lè n'ap leve bra nou anlè pou nou lapriyè nan pye'm, m'ap bouche je'm pou-m pa wè

nou. Nou mèt fè lapriyè sou lapriyè, mwen pap tande nou! Men nou plen san!

Manyè netwaye lavi nou non! Mete nou nan kondisyon pou fè sèvis pou mwen non!

Sispann tout lenjistis mwen wè n'ap fè yo! Wi, sispann fè sa ki mal! Manyè aprann fè sa ki byen! Chache fè sa ki dwat devan mwen! Pran defans moun yap kraze yo! Defann kòz timoun ki san papa ak fanm ki pèdi mari yo. Seyè a di konsa: -Nou mèt vini atò! Vini non! Ann regle koze a! Menm si peche nou yo ta tache wouj kou san sou tout kò nou, m'ap lave nou. M'ap fè nou vini blan kou koton. Nou te mèt tache wouj fonse, m'ap blanchi nou, m'ap fè nou blan kou lenn mouton. Si nou dakò pou nou fè sa mwen di nou fè, n'a manje bèl rekòt peyi a va bay. Men, si nou derefize koute'm, si nou rete ap fè tèt di toujou, nou tout gen pou'n mouri nan lagè. Se mwen menm, Seyè a, ki di sa ak bouch mwen.

Kanpe e rekalkule, paske jodi-a se jou gras ou, Bondye ap rele-l avek ujans pou-w change, paske Li vle padone-w.

Si ou li mesaj sa koulye-a menm, kite Bondye dirige ke-w nan bon chemen-an, pa abandone, L’ap rele-w, ouvri ke-w ba Li e Lap aji pou ou.

Amen. Ke Bondye beni-w

#RevMirlandeBesson #kreyol #english #quicknotes

 Featured Posts